Aktuality

Informace č.: 45 - 2019 (Návrh změny způsobu financování sociálních služeb)

Vážení přátelé,

posíláme vám velmi stručnou informaci o novém návrhu financování sociálních služeb, který bude součástí rozsáhlejší novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V současné době je na kulatých stolech projednávána rozsáhlejší novela financování sociálních služeb, ale domníváme se, že tyto základní body, které jsme vybrali, jsou důležité. Ještě není paragrafované znění zákona.


Předpokládané předložení novely zákona pro projednání ve vládě se předpokládá v měsíci listopadu letošního roku. Připomínkové řízení k návrhu novely zákona by nemělo být zkrácené a mělo by se uskutečnit asi na přelomu měsíce září a října. Zásadní změnou, kterou ministerstvo chystá je způsob financování sociálních služeb. Ministerstvo bude poskytovat dotace jako mandatorní výdaj, bude zajišťovat jednotný informační systém a bude dohlížet nad systémem financování sociálních služeb. Ministerstvo zároveň bude stanovovat jednotné způsoby výpočtu dotace, optimální personální standard a ve spolupráci s kraji, bude vytvářet optimální síť sociálních služeb. 

Poskytovatelé sociálních služeb budou podávat nově žádost o dotaci na nadcházející 3 roky. Budou muset tedy jinak plánovat náklady sociálních služeb, nicméně to bude vyváženo mandatorní dotací, která umožní lépe plánovat lidské a další zdroje. Dále budou postupovat podle nových pravidel financování sociálních služeb. Sociální služby, které již byly do platnosti zákona zařazeny do krajské sítě, nebudou muset podle nových podmínek vstupovat do krajské či národní sítě. Cílem navrhované úpravy v předmětných oblastech je hlavně další transparentnost celého procesu a zajištění maximální stability celého systému. 

Návrh si klade za cíl především odstranění nejistoty poskytovatelů sociálních služeb, ale i krajů jako správců sítě v souvislosti s jednoletou a nenárokovou povahou financování. Tedy v návrhu zákon stanoví nárokovost dotace ze státního rozpočtu a současně tříleté období, na kterou bude dotace poskytována. Aby takový krok byl možný, je zapotřebí proces dotačního řízení poněkud pozměnit. MPSV potřebuje znát částku, která bude nároková, nejen jako podklad pro návrh státního rozpočtu, ale i pro rozpočtový výhled, který se sestavuje na 3 roky. Systém zavádí víceletý systém financování. Již dnes je víceleté financování umožněno v souladu s rozpočtovými pravidly. Děje se tak např. v rámci Operačního programu zaměstnanost. Nově se tedy navrhuje, aby stát krajům poskytl rozhodnutí o přidělení dotace na 3 následující roky. S tím souvisí i nutná změna procesu dotačního řízení. Žádost kraje musí být rozpočtována nikoliv na jeden, ale na tři roky, v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb, který je sestaven také na dobu tří let. 

Aby nedocházelo k „zakonzervování“ krajských sítí sociálních služeb na tři roky, může kraj požádat i o finanční prostředky na sociální služby, které v souladu se střednědobým plánem kraje, mají v průběhu těchto třech let teprve vzniknout. Zde bude muset kraj jasně popsat o jaké druhy, kapacity či úvazky se jedná, včetně rozpočtu a požadavku na státní rozpočet. 

Dále bude umožněno podat i mimořádnou žádost o dotaci v případě, že Vláda ČR rozhodne v průběhu třech let k navýšení platů nebo dalších složek platu. Zde bude muset kraj podat novou žádost, opět s vyčíslením požadavku na dofinancování. Tímto bude odstraněn problém, který se děje v předchozích 5 letech, kdy vláda schválila v průběhu roku navýšení platů, nicméně toto nebylo zahrnuto v návrhu státního rozpočtu. 

Vážení přátelé, jakmile budeme mít první návrh znění novely zákona, tak vám jej hned rozešleme, abyste nám mohli poslat vaše připomínky, které bychom uplatnili v rámci vnějšího připomínkového řízení. 

Přeji vám všechno dobré. 

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

21.08.2019

Copyright © 2020 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz