Pomůcky na předpis

Od srpna 2013  nabízíme další službu:  převezmeme od Vás poukaz na kompenzační pomůcku, kterou Vám lékaři předepsali a vše ostatní zařídíme v co nejkratší době  za Vás. Pomůcku dostanete až domů. Zkuste to!

 

Předepisování zdravotnických pomůcek na poukaz

 

Předepisování zdravotnických pomůcek na poukaz se řídí pravidly, která jsou stanovena platnou Metodikou k Číselníku Všeobecné zdravotní pojišťovny, kterým se musí řídit všichni  lékaři předepisující pomůcku/y a je závazný také pro všechny zdravotní pojišťovny. U některých typů pomůcek je možné předepsat pomůcku více odborníky (neurolog, rehabilitační lékař apod.) V případě potřeby souhlasu revizního lékaře je nutné vyplnit navíc „Žádanku o zvýšení úhrady“. K získání elektrického vozíku je potřeba vyplnit ještě „Formulář k přidělení elektrického vozíku“, kde je nutné uvést výsledky neurologického, rehabilitačního, ortopedického, psychologického a očního vyšetření a podrobná specifikace vozíku. Předepsanou pomůcku klient/pacient obdrží ve zdravotnických potřebách nebo v lékárně.

Celá řada pomůcek je hrazena zdravotními pojišťovnami, a to v plné výši nebo jen částečně. Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen k pořízení potřebného vybavení pro těžce zdravotně postižené osoby. Nárok na tento příspěvek má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým postižením nebo těžkým zrakovým postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (zdravotní stav trvá / bude trvat déle než 1 rok), a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. Přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku se řídí zákonem č. 329/2011 Sb.

Seznam diagnóz pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku je uveden v příloze č. 1 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Zahrnuje také odůvodnění přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a i zdravotní stavy vylučující jeho přiznání

 

I. ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ ODŮVODŇUJÍCÍ PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU

1. Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny nebo těžkého ochrnutí,
c) anatomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše a v bérci a výše,
d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,
j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny,
k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin,
l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.

 

2. Za těžké zrakové postižení se považuje

a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) - světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 - 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,
c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02),
d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.

 

3. Za těžké sluchové postižení se považuje

a) oboustranná úplná hluchota, neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči ani s nejvýkonnějším sluchadlem nebo přetrvávající neschopnost slyšení po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy,
b) oboustranná praktická hluchota, ztráta sluchu při tónové audiometrii v rozsahu 70 - 90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85 - 90 %, sluchově postižený je schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí jí jen minimálně (z 10 - 15 %), přes používání kompenzační pomůcky nebo po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy,
c) těžká forma hluchoslepoty, kombinované těžké postižení sluchu a zraku, funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu v rozsahu 56 - 69 dB, ztráta slyšení 65 - 84 % až ztráta sluchu v rozsahu oboustranné hluchoty a ztráta zraku v rozsahu těžké slabozrakosti obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02).

 

4. Za zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému se považují

a) zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i) a l),
b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

 

II. ZDRAVOTNÍ STAV VYLUČUJÍCÍ PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU (KONTRAINDIKACE)

a) duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky,
b) hluchoněmost; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi,
c) těžká polyvalentní alergie a alergie na zvířecí srst; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi.

 

SEZNAM DRUHŮ A TYPŮ ZVLÁŠTNÍCH POMŮCEK, NA JEJICHŽ POŘÍZENÍ SE POSKYTUJE PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU

I. ZVLÁŠTNÍ POMŮCKY URČENÉ OSOBÁM S TĚŽKOU VADOU NOSNÉHO NEBO POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 přílohy k zákonu

a) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku,
b) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.).

 

2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. c), d), g), j) a k) přílohy k zákonu: speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení.

3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d) až po i) přílohy k zákonu

a) nájezdové ližiny,
b) přenosná rampa,
c) schodolez,
d) schodišťová plošina, včetně instalace,
e) stropní zvedací systém, včetně instalace.

Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny lze však poskytnout pouze v případě, že odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu.

4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a) až g), i) a j) přílohy k zákonu: Stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.

5. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), d) a i) přílohy k zákonu: schodišťová sedačka, včetně instalace.

 

II. ZVLÁŠTNÍ POMŮCKY URČENÉ TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝM OSOBÁM

1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 přílohy k zákonu

a) kalkulátor s hlasovým výstupem,
b) digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem,
c) digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,
d) speciální programové vybavení pro zrakově postižené.

 

2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) a b) přílohy k zákonu

a) vodicí pes,
b) slepecký psací stroj,
c) DYMO kleště,
d) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
e) elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
f) indikátor barev pro nevidomé,
g) měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem,
h) braillský displej pro nevidomé,
i) tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,
j) hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé.

3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) až c) přílohy k zákonu: diktafon.

 

4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. b) až d) přílohy k zákonu

a) kamerová zvětšovací lupa,
b) digitální zvětšovací lupa.

 

III. ZVLÁŠTNÍ POMŮCKY URČENÉ TĚŽCE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝM OSOBÁM

1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 přílohy k zákonu

a) signalizace bytového zvonku, signalizace domovního zvonku, včetně instalace,
b) signalizace pláče dítěte, včetně instalace,
c) speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osobního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči.

 

2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) přílohy k zákonu: individuální indukční smyčka.

 

3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. c) přílohy k zákonu

a) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
b) elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé.

 

4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) a c) přílohy k zákonu

a) zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení,
b) signalizace telefonního zvonění,
c) telefonní zesilovač.

 

IV. ZVLÁŠTNÍ POMŮCKY URČENÉ OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, KTERÉ JE UVEDENO V ČÁSTI I BODĚ 4 PŘÍLOHY K ZÁKONU

a) motorové vozidlo,
b) speciální zádržní systémy (nikoli běžné dětské autosedačky).

 

Formulář žádosti o příspěvek: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp


Copyright © 2021 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00, email: kpss5@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz