Informace č.: 88 – 2022 (Novela zákona o státní sociální podpoře)

  • 24.10.2022

Vážení přátelé, v příloze Vám posíláme Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který je v meziresortním připomínkovém řízení.

Smyslem zákona je:

  1. umožnit, aby prarodič, který osobně a řádně pečuje o dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek, mohl být ustanoven příjemcem rodičovského příspěvku, pokud o to oprávněná osoba, tj. rodič, písemně požádá krajskou pobočku Úřadu práce. O ustanovení prarodiče příjemcem rodičovského příspěvku může rodič požádat buď již v žádosti o přiznání rodičovského příspěvku nebo kdykoliv v průběhu pobírání dávky podáním žádosti o změnu příjemce rodičovského příspěvku;
  2. zajistit, aby pečující prarodič, kterému dítě nebylo svěřeno do péče rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu (tj. který nesplňuje obecnou podmínku uvedenou v § 20 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění), mohl být z titulu této péče účasten důchodového pojištění (náhradní doba důchodového pojištění podle § 5 odst. 2 písm. c) zákona o důchodovém pojištění). Právním titulem pro účast prarodiče na důchodovém pojištění bude pobírání rodičovského příspěvku na základě výše uvedené žádosti rodiče. Po dobu, po kterou bude rodičovský příspěvek vyplácen prarodiči, bude moci výhodu náhradní doby pojištění využít výlučně on a nikdo jiný;
  3. zavést v zákoníku práce novou překážku v práci na straně zaměstnance – prarodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel bude povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu čerpání prarodičovské dovolené. Ta se bude poskytovat na základě písemné žádosti zaměstnance po dobu, po kterou bude prarodič příjemcem rodičovského příspěvku, nejdéle však do 3 let věku vnoučete. Zároveň bude zaměstnanci poskytována stejná ochrana jako matce na rodičovské dovolené (zákaz výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a stejné podmínky pro čerpání dovolené);

Vážení přátelé, vaše případné připomínky posílejte do pátka 4. listopadu 2022, a to na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2022/10/21/informace-c-88-2022-novela-zakona-o-statni-socialni-podpore/