Informační memorandum

 Půjčovna 3P Praha, z.s.

 IČ: 228 53 332

 Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, se zkratkou „GDPR“.  

Tento dokument je pravidelně aktualizován.

Ujišťujeme vás, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti platí přísná pravidla, jež stanovují, který konkrétní zaměstnanec a za jakých podmínek, může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

 Informace o právech, která jako subjekt údajů máte

 Správce Vašich osobních údajů:

 Správcem Vašich osobních údajů je společnost: Půjčovna 3P Praha , z.s., Wuchterlova 11, 160 00 Praha 6, IČ: 228 53 332, tel. 224 323 433.

Roli pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) má Půjčovna 3P Praha z. s. zřízenou:

 Bc. Jitka Hloušková, tel. 774 785 850.

 Osobní údaje, které zpracováváme, jsou uvedeny v následujícím interním registru osobních údajů. V rámci tohoto interního registru osobních údajů jsou uvedeny tyto informace:

 - Účel zpracování

- Kategorie subjektů údajů pro každý účel zpracování

- Kategorie osobních údajů pro každý subjekt údajů

- Kategorie příjemců osobních údajů (pokud jsou)

- Právní základ pro zpracování osobních údajů

- Plánovaná doba zpracování

- Kategorie zdrojů osobních údajů

  

Účel zpracování
osobních údajů

Kategorie subjektů
osobních údajů

Kategorie
osobních údajů

Kategorie příjemců
osobních údajů

Právní základ

Doba zpracování

Zdroj OÚ

Personální a mzdová agenda

Uchazeč o zaměstnání

Identifikační údaje a údaje o doložení kvalifikace

nikdo

uzavření a plnění smlouvy

ukončení výběrového řízení (obsazení pracovního místa včetně zkušební doby)

Zaměstnanec s pracovním poměrem

Osobní údaje ze zákona (Jméno, příjmení, datum narození, adresa, rodné číslo, zdravotní pojištění, důchody, závazky – exekuce, insolvence, platový výměr, mandatorní školení, OÚ pro daňové účely, bankovní spojení, telefon, e-mail atd.), fotografie

Zdravotní pojišťovny, OSSZ, FÚ, banka + nebankovní inst. (potvrzení pro půjčky), ÚP, Inspektorát práce, kontrolní orgány

uzavření a plnění smlouvy

trvání pracovní smlouvy (nebo DPP)

plnění právní povinnosti

trvání právní povinnosti

SÚ, třetí strany

souhlas se zpracováním osobních údajů

trvání souhlasu

Zaměstnanec na dohodu o provedení práce

Osobní údaje ze zákona (Jméno, příjmení, datum narození, adresa, rodné číslo, zdravotní pojištění, platový výměr, mandatorní školení, OÚ pro daňové účely, bankovní spojení, telefon, e-mail)

Zdravotní pojišťovny, OSSZ, FÚ, banka + nebankovní inst. (potvrzení pro půjčky), UP, Inspektorát práce, kontrolní orgány

uzavření a plnění smlouvy

trvání pracovní smlouvy (nebo DPP)

plnění právní povinnosti

trvání právní povinnosti

souhlas se zpracováním osobních údajů

trvání souhlasu

Zaměstnanec - archivace

OÚ v rozsahu povinné archivace

kontrolní orgány

plnění právní povinnosti

dle typu dokumentu a jeho zákonné archivační době

Člen statutárního orgánu (správní rada a dozorčí rada)

OÚ v rozsahu povinného pro zápis do obchodního rejstříku

kontrolní orgány

plnění právní povinnosti

po dobu trvání fondu

OÚ pro publikace včetně fotografie

příjemci výroční zprávy a publikací

souhlas se zpracováním OÚ

po dobu trvání souhlasu

 

Účel zpracování
osobních údajů

Kategorie subjektů
osobních údajů

Kategorie
osobních údajů

Kategorie příjemců
osobních údajů

Právní základ

Doba zpracování

Zdroj OÚ

Klienti

 

 

Půjčovna 3P Praha, kontrolní orgány

Uzavření a plnění smlouvy o zapůjčení pomůcky, plnění právní povinnosti,

Po dobu trvání smlouvy o zapůjčení pomůcky, relevantní doba archivace po zákonnou dobu dle právních předpisů ČR a EU

 

 

 

 

 

Titul

Subjekt údajů

Jméno

Příjmení

Ulice
Číslo
Obec
PSČ
e-mail
Telefon
Mobilní telefon
Korunový účet: číslo
Korunový účet: kód banky
datum narození

č. dokladu totožnosti

 

Účel zpracování
osobních údajů

Kategorie subjektů
osobních údajů

Kategorie
osobních údajů

Kategorie příjemců
osobních údajů

Právní základ

Doba zpracování

Zdroj OÚ

Dodavatelé

Zástupce dodavatele (právnické osoby)

Jméno

kontrolní orgány

Uzavření a plnění smlouvy a
plnění právní povinnosti

Po dobu plnění smlouvy, relevantního účetního případu a jeho archivace

dodavatel

Příjmení

Funkce

Kontaktní e-mail

IČO, (DIČ)

Kontaktní telefon

Kontaktní osoba dodavatele (právnické osoby)