Informace č. : 13 – 2023 (návrh zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

 • 07.02.2023

Vážení přátelé, v odkazech pod textem Vám posíláme materiály k návrhu novely zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh upravuje tyto oblasti sociálně právní ochrany dětí:

V oblasti zprostředkování osvojení a pěstounské péče:

 • zrychlení a zefektivnění procesu zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, zejména ve fázi před rozhodnutím o zařazení zájemce o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče do evidence žadatelů,
 • zjednodušení právní úpravy zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, zpřesnění užívané terminologie a provázání právní úpravy se správním řádem a se zásadami správního řízení obecně s cílem zrychlit celý proces zprostředkování,
 • vynětí odborné přípravy zájemců o osvojení nebo pěstounskou péči z rámce správního řízení, ustanovení subjektů oprávněných tyto přípravy zajišťovat, vymezení účelu a rozsahu přípravy a rovněž standardizace způsobu dokládání absolvování přípravy,
 • standardizaci a zjednodušení odborného posouzení žadatelů, pokud jde o jejich psychickou způsobilost,
 • systematické zpřehlednění právní úpravy, tzn. nejprve úprava evidence dětí, jimž se náhradní rodinná péče zprostředkovává, dále evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči a na posledním místě úprava výběru osoby z okruhu žadatelů vhodných ke konkrétnímu dítěti,
 • chronologické přizpůsobení právní úpravy průběhu řízení o zařazení do evidence žadatelů postupně od podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, přes postup před krajským úřadem a postup MPSV v odvolacím řízení, až ke stanovení povinností žadatelů zařazených do evidence a postupů při vyřazení z této evidence

V oblasti doprovázení pěstounských rodin a státního příspěvku na výkon pěstounské péče:

 • terminologické zpřesnění práv a povinností osoby pečující a osoby v evidenci podle § 47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZSPOD“) vedoucí k lepšímu zacílení doprovázení na potřeby osob pečujících, osob v evidenci a jim svěřeným dětem a k účelnému vynakládání státního příspěvku na výkon pěstounské péče,
 • zefektivnění doprovázení a větší míra individualizace potřeb každé rodiny, včetně krajní možnosti nemít uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče a nebýt doprovázen, pakliže to není vyhodnoceno jako potřebné pro svěřené dítě,
 • navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na 66 000 Kč za kalendářní rok, jde-li o dohodu o výkonu pěstounské péče s osobou pečující, a 72 000 Kč za kalendářní rok, jde-li o dohodu o výkonu pěstounské péče s osobou v evidenci,
 • změny v oblasti dávek pěstounské péče a doprovázení, související se změnami v občanském zákoníku u péče jiného člověka podle § 953 (svěřenectví) – sjednocení s nezprostředkovanou pěstounskou péčí,
 • zachování práv a povinností u stávajících nezprostředkovaných pěstounů a umožnění osobám, které mají nyní dítě ve svěřenectví, dosáhnout na stejné nároky

V oblasti svěřenectví:

 • sjednocení institutů náhradní rodinné péče vykonávané osobami dítěti příbuznými nebo blízkými, kdy nedochází ke zprostředkování ze strany státu podle ZSPOD,
 • sjednocení postavení dětí v péči jiné fyzické osoby a dětí v nezprostředkované pěstounské péči, resp. sjednocení postavení osob pečujících o dítě ve svěřenectví a v nezprostředkované pěstounské péči,
 • jasné odlišení zprostředkované pěstounské péče (péče vykonávané osobami, které prošly odborným posouzením a zprostředkováním ze strany krajského úřadu vůči konkrétnímu dítěti, se kterým je dříve nepojil příbuzenský či blízký vztah) a formy náhradní rodinné péče nezprostředkované státem, kdy o dítě pečuje osoba dítěti příbuzná či osoba blízká dítěti nebo jeho rodině,
 • sjednocení podpory státu u náhradní rodinné péče vykonávané osobami příbuznými a blízkými formou dávek a doprovázení

V oblasti poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami, zařízení sociálně-právní ochrany, inspekce poskytování sociálně-právní ochrany:

 • odstranění duplicit mezi druhy sociálně-právní ochrany dětí poskytovaných na základě pověření k jejich poskytování a mezi druhy sociálních služeb poskytovaných na základě registrace sociálních služeb,
 • úprava jednoho katalogu základních povinností pověřených osob,
 • úprava vydávání pověření, jeho změn a evidence pověřených osob vyplývajících ze změn v hmotněprávní úpravě pověření k poskytování sociálně-právní ochrany,
 • úprava, racionalizace, zpřehlednění a doplnění odborné způsobilosti pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami a její harmonizace s obecnou úpravou poskytování sociálních služeb,
 • rozšíření důvodů pro odnětí pověření

V oblasti oznamování ohrožených dětí, poradenské pomoci po odnětí dítěte z rodiny, propustek a hostitelské péče, sociální kurately pro děti a mládež, náhrady výše ušlého výdělku za účast na jednání komise pro sociálně-právní ochranu dětí,

 V oblasti poručenství a opatrovnictví dětí:

 • vynětí výkonu hromadného poručenství a hromadného opatrovnictví dítěte z rozsahu poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Výkon poručenství a opatrovnictví dítěte bude nově zakotven jako samostatná agenda veřejné správy, kde budou náležet všechny případy, ve kterých dnes vykonává funkci poručníka nebo opatrovníka dítěte obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán sociálně-právní ochrany dětí podle § 17 ZSPOD ve spojení s občanským zákoníkem a dalšími zvláštními předpisy (tj. jak výkon funkce procesního/kolizního opatrovníka dítěte v určitých soudních řízeních týkajících se výchovy a úpravy poměrů dítěte, tak i výkon funkce poručníka dítěte nebo tzv. „hmotněprávního“ opatrovníka dítěte, jehož úkolem je v zákonem či soudem vymezeném rozsahu suplovat rodiče při výkonu rodičovských povinností a práv ve vztahu k dítěti),
 • zajištění výkonu funkce dočasného poručníka dítěte do doby, než soud rozhodne o jmenování „řádného“ poručníka; tuto funkci bude zastávat obec s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu dítěte nebo místa pobytu cizince na území České republiky

V oblasti podmínek pro poskytování ochrany a pomoci dětem mladším 3 let v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a finalizace zrušení úpravy dětských domovů pro děti do 3 let věku a ukončení jejich činnosti.

 

Vaše případné připomínky nám pošlete nejdéle do 22. února 2023 na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji Vám všechno dobré

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/02/06/informace-c-13-2023-navrh-zakona-c-359-1999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti/