Informace č.: 39 – 2023 (Zranitelný zákazník)

 • 16.05.2023

Vážení přátelé, v uplynulých dvou týdnech se uskutečnila řada jednání MPO ČR, MPSV ČR s MZ ČR a za účasti NRZP ČR, k úpravě ustanovení, která se dotýkají zranitelného zákazníka.

Tuto problematiku bude napříště upravovat § 29 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Zranitelný zákazník nebude mít žádné finanční výhody, ale bude mít zaručenou dodávku elektrické energie, i kdyby došlo k delšímu pozastavení dodávky elektrické energie. Proto bude muset být určeno odběrné místo, to znamená místo, kde zranitelný zákazník pobývá, přičemž bude moci určit pouze jedno odběrné místo. Přiznání zvláštních práv bude muset zranitelný zákazník obchodníkovi doložit potvrzením o splnění předpokladů pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka. Forma potvrzení bude stanovena Nařízením vlády a také bude uvedeno, kdo takové potvrzení může vydat. Zranitelným zákazníkem bude osoba, která využívá po celý kalendářní měsíc některý z prostředků pro terapii nebo pro kompenzaci onemocnění, které stanoví vláda svým nařízením.

Při diskusích bylo v zásadě dohodnuto, že se jedná o zařízení pro venkovní plicní ventilaci, zařízení na kompenzaci spánkové apnoe, domácí dialyzační přístroj, antidekubitní matrace, která je připojena na ventilátor a dále stropní zvedací zařízení. Tento výčet přístrojů ještě není definitivní. Zásadou však je, že se musí jednat o přístroje, bez nichž by zákazník dlouhodobě nemohl žít nebo bez kterých by došlo k velmi závažným zdravotním obtížím. To znamená, že se nemůže jednat například o elektrické vozíky a podobně. Předpokládá se, že nebude docházet k výrazným odstávkám elektrické energie ani v budoucnu, je to spíše preventivní opatření.

Zvláštními právy zranitelného zákazníka jsou:

 1. bezplatné upozornění na neplnění platebních povinností ze smlouvy v písemné podobě nejpozději 15 dní před předpokládaným dnem ukončení smlouvy nebo před předpokládaným dnem ukončení nebo přerušení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru podle § 51 odst. 1 písm. b),
 2. bezplatné upozornění na omezení nebo přerušení dodávky elektřiny z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu nejpozději 15 dní předem,
 3. bezplatné upozornění na omezení nebo přerušení dodávky elektřiny z důvodu poruchy podle 25 odst. 3 písm. c) bod 6,
 4. uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny za podmínek podle 29d odst. 1 a
 5. zajištění dodávky elektřiny po dobu 3 měsíců za podmínek podle 29d odst. 3.

(2) Obchodník s elektřinou je povinen ve vztahu k určenému odběrnému místu, do kterého dodává elektřinu

 1. plnit vůči zranitelnému zákazníkovi informační povinnosti podle odstavce 1 písm. a),
 2. učinit podnět vůči orgánům pomoci v hmotné nouze v případě, kdy nelze vyloučit, že je zranitelný zákazník nebo zranitelná osoba ohrožena hmotnou nouzí v souvislosti s neplněním smluvených platebních povinností za dodávku do určeného odběrného místa,
 3. učinit podnět vůči Úřadu práce – krajské pobočce a pobočce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) za účelem provedení šetření v místě či poskytnutí krizové pomoci zranitelné osobě v případě, kdy zranitelnému zákazníkovi hrozí přerušení nebo ukončení dodávky elektřiny do určeného odběrného místa,
 4. zdržet se ukončení smlouvy, na jejímž základě dodává elektřinu do určeného odběrného místa, nebo uplatnění svého práva ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny do doby, než obdrží informaci o vyřízení svého podnětu podle písmene c), nejpozději však do 30 dnů od učinění takového podnětu.

(3) Provozovatel distribuční soustavy je povinen vůči zranitelnému zákazníkovi plnit ve vztahu k určenému odběrnému místu, které je připojeno k jeho distribuční soustavě, informační povinnosti podle odstavce 1 písm. b) a c).

(4) V případech, kdy se osoba zranitelného zákazníka odlišuje od zranitelné osoby, platí, že obchodník s elektřinou plní své povinnosti vůči zákazníkovi, se kterým má uzavřenu smlouvu na dodávku elektřiny do určeného odběrného místa, a provozovatel distribuční soustavy plní své povinnosti vůči zákazníkovi, do jehož určeného odběrného místa poskytuje službu distribuční soustavy.

Povinnosti zranitelného zákazníka:

(1) Zranitelný zákazník je povinen obchodníka s elektřinou, který dodává elektřinu do určeného odběrného místa,

 1. bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mají vliv na podmínky pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka,
 2. sdělit při sjednávání smlouvy o dodávce elektřiny nebo o sdružených službách dodávky elektřiny nebo při zahájení dodávky podle § 29d odst. 3 obchodníkovi určené odběrné místo a doložit splnění předpokladů pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka prostřednictvím potvrzení,

(2) Pokud zranitelný zákazník obchodníka s elektřinou informoval o skutečnosti, která má vliv na podmínky pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka, ze které vyplývá, že nadále nesplňuje podmínky pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka, obchodník s elektřinou tuto skutečnost zohlední ode dne takového oznámení.

(3) Pokud obchodník s elektřinou zjistí, že zranitelný zákazník prokazatelně fakticky přestal splňovat podmínku napěťové hladiny, roční spotřeby v odběrném místě nebo ostatní zákonné předpoklady pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka podle tohoto zákona, zohlední tuto skutečnost od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k tomuto zjištění došlo.

Vážení přátelé, novela energetického zákona bude teprve projednána v Parlamentu, takže může dojít k dalším dílčím změnám a po přijetí novely zákona vláda svým nařízením stanoví okruh zdravotnických prostředků, které budou uznány jako prostředky, které zákazník bezpodmínečně musí mít funkční. Dále bude stanovena forma prokázání, že osoba je zranitelným zákazníkem.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/05/15/informace-c-39-2023-zranitelny-zakaznik/