Informace č.: 50 – 2024 (Změny v DPP)

  • 24.06.2024

Vážení přátelé, od 1. července 2024 dochází k některým změnám, které se dotýkají jednak přímo osob se zdravotním postižením anebo zaměstnavatelů, a to obecně, včetně zaměstnavatelů zaměstnávající osoby se zdravotním postižením.

Dochází k opětovné změně u dohod o provedení práce, a některá ustanovení zákona, která měla platit již od července letošního roku, byla novelou zákonů odložena až od 1. ledna 2025.

Odvod pojistného a zdanění DPP zůstává do konce roku 2024 podle stávajících pravidel, tj. odvod pojistného (sociální + zdravotní) je třeba odvádět až při odměně vyšší než 10.000 Kč v daném měsíci. V případě podpisu prohlášení ke slevě na dani je odměna bez zdanění, v případě nepodepsání prohlášení činí odvod srážkové daně 15 %.

V platnosti zůstává oznamovací povinnost zaměstnavatele dle § 9a Zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. Jedná se o povinnost přihlášení všech (i nepojištěných) zaměstnanců činných na dohodu o provedení práce (DPP) a informování o dosaženém příjmu, a to vždy do 20. dne následujícího měsíce.

Hlášení bude probíhat elektronicky přes datovou schránku nebo ePortál ČSSZ (cssz.cz) na předepsaném tiskopise „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce (dále jen „výkaz DPP“ – dosud nebyl zveřejněn).

Výkaz se bude poprvé podávat za červenec, tj. do 20. 8. 2024. Tento výkaz DPP bude sloužit rovněž jako přihlášení zaměstnance – nebude již potřeba vyplňovat současný tiskopis „Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání“.

Do 20. 8. 2024 tedy zaměstnavatel přihlásí rovněž ty pracovníky na DPP, kteří nastoupili před 1. 7. 2024 a jejich DPP trvá i po tomto datu a nebyli dosud přihlášení do evidence OSSZ, neboť jim nevznikla účast na pojištění.

Hlášení tedy podléhají naprosto všechny smlouvy, které byly uzavřeny do 30. 6. 2024 neukončené dohody o provedení práce.

Oznamovací povinnosti zaměstnavatelů však předchází registrační povinnost samotného zaměstnavatele (pokud tak dosud neučinil z důvodu již dřívějšího zaměstnání zaměstnanců) u místně příslušné OSSZ. Do registru zaměstnavatelů se totiž bude nově přihlašovat i zaměstnavatel zaměstnávající pouze zaměstnance činné na základě DPP bez účasti na nemocenském pojištění, a to do 8 kalendářních dnů od nástupu prvního takového zaměstnance do zaměstnání. K tomu zaměstnavatel použije standardní tiskopis „Přihláška do registru zaměstnavatelů‘‘. Zaměstnavatel, který zaměstnával zaměstnance na DPP před 1. 7. 2024, je povinen, trvá-li toto zaměstnání, přihlásit se do registru zaměstnavatelů do 30. 7. 2024, není-li již do registru zaměstnavatelů přihlášen. Zaměstnavatel pak datovou schránkou obdrží variabilní symbol pro komunikaci s OSSZ.

Vážení přátelé, od 1. ledna 2025 budou následovat tyto změny u dohod o provedení práce. Od 1. 1. 2025 vstoupí v platnost režim oznámené dohody (jedné), což znamená, že pojistné bude odváděno u této oznámené dohody pouze v případě, že příjem dosáhne rozhodné částky – 25 % průměrné mzdy, zaokrouhlené na celé pětisetkoruny dolů (pro rok 2024 by se jednalo o částku 10.500 Kč, pro rok 2025 není dosud známo).

Avšak v případě, že má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více DPP, a tyto v souhrnu dosáhnou rozhodné částky, pak se pojistné odvádí rovněž z oznámené DPP.

Režim oznámené dohody lze v kalendářním měsíci uplatnit u téhož zaměstnance pouze jedním zaměstnavatelem (ten, který oznámil záměr uplatnit režim oznámené dohody České správě sociálního zabezpečení „ČSSZ“ jako první – tiskopis dosud není zveřejněn). Režim oznámení a ukončení dohody činí zaměstnavatel. V případě, že dohoda již zanikla a zaměstnavatel tento režim neukončí, je možné, aby ukončení tohoto režimu provedl samotný zaměstnanec prokázáním na ČSSZ.

Zde si dovolujeme upozornit na to, že režim oznámené dohody se neoznamuje/neukončuje u místně příslušné OSSZ (jako výkazy viz. výše), nýbrž přímo u samotné ČSSZ.

U všech ostatních DPP bude pojistné odváděnou pouze v případě, že bude zúčtován příjem 4.000 Kč a vyšší (částka se může pro rok 2025 změnit). Tj. je stanovena hranice pro příjem ze zaměstnání malého rozsahu stejně jako u odměny z dohody o pracovní činnosti (DPČ).

Oznamovací povinnost zaměstnance na DPP do registru zdravotní pojišťovny (ZP)

Prodlužuje se (sjednocuje se s předpisy sociálního pojištění) termín oznamovací povinnosti nástupu a ukončení zaměstnance činného na DPP příslušné zdravotní pojišťovně do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se tito zaměstnanci stali nebo přestali být plátci pojistného.

Odměna z DPP podléhá odvodu zdravotního pojištění pouze v případě, že odměna podléhá odvodu sociálního pojištění (splňuje podmínky účasti na nemocenském pojištění).

Do registru ZP se tedy přihlašují pouze ti pracovníci na DPP, kteří dosáhnou rozhodného příjmu pro odvod sociálního pojištění u některé z dohod (od 1.1.2025 u oznámené dohody s částkou 10.500 Kč a vyšší, u ostatních dohod při částce 4.000 Kč a vyšší, nebo také v případě překročení limitu souběhu více dohod u jednoho zaměstnavatele). Souběh dohod od více zaměstnavatelů se tedy neřeší! Následně se příslušné ZP podává měsíčně klasický „Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele“, a to do 20. dne následujícího měsíce.

Vážení přátelé, věříme, že vám tyto informace pomohou vyznat se ve složité legislativě.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2024/06/14/informace-c-50-2024-zmeny-v-dpp/