Informace č.: 7 – 2022 (novela vyhlášky 505/2006 Sb.)

  • 19.01.2022

Vážení přátelé, v současné době se připravuje návrh novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách.

Konkrétně se jedná o úpravu §6 vyhlášky, odstavec 2, kde se stanoví maximální výše úhrad jednotlivých úkonů a úhrad za stravu. Pokud jde o stravu, která je převážně hrazena z důchodů, kde došlo k velkému růstu cen potravin a energií, je asi legitimní diskuse o zvýšení plateb. Je potřeba spočítat procentní nárůst zvýšení cen, a to s ohledem na zvyšování důchodů. Nelze však dopředu říci, tak jak je dnes návrh prezentován, že se zvýší úhrada cen za stravu o 20%. Je třeba transparentně vyčíslit a odůvodnit takový návrh.

Zcela jiná situace je u návrhu na zvýšení cen za asistenční úkony a za pečovatelskou péči. Tyto úkony jsou hrazeny z příspěvku na péči a nejsou závislé na růstu cen potravin a energií. Příspěvek na péči v současné době nepokrývá skutečnou potřebu péče u většiny klientů a zvýšení cen za služby povede jen k tomu, že jednotliví uživatelé sociálních služeb si budou moci dovolit méně hodin péče. Proto NRZP ČR nesouhlasí se zvýšením úhrad za jednotlivé úkony péče. MPSV ČR argumentuje tím, že je možné zvýšit úhrady za poskytované služby, protože došlo dvakrát k valorizaci příspěvku na péči. Je potřeba tuto valorizaci porovnat v časovém sledu. Nejprve v roce 2008 došlo ke snížení u prvního stupně příspěvku na péči z 2000,- Kč na 800,- Kč. Teprve v roce 2016 byl příspěvek na péči valorizován o 10%, to znamená, že teprve za 10 let byl zvýšen příspěvek na péči, přičemž už v roce 2014 došlo ke zvýšení maximální výše úhrady za poskytnuté úkony péče na 130,- Kč. Tudíž 10% zvýšení v roce 2016 velmi opožděně reagovalo na zvýšení cen služeb. Jen připomínáme, že toto zvýšení prosadila NRZP ČR, která ve spolupráci s některými poslanci vypracovala novelu zákona o sociálních službách zaměřenou na zvýšení příspěvku na péči. Další zvýšení příspěvku na péči se uskutečnilo v roce 2018 opět poslaneckým návrhem ve spolupráci s NRZP ČR. Jednalo se o zvýšení příspěvku na péči pouze ve III. a ve IV. stupni míry závislosti. Příspěvek na péči se zvýšil ve III. stupni o 4 000,- Kč na současných 12 800,- Kč a ve IV. stupni se zvýšil na současnou částku 19 200,- Kč. Nejednalo se tedy o klasickou valorizaci příspěvku na péči, ale důvodem pro zvýšení příspěvku v těchto dvou stupních byla skutečnost, že výše příspěvku vůbec neodpovídala minimální potřebě péče vzhledem k rozsahu zdravotního postižení a tím spojených obtíží. Zcela tristní situace je ve II. stupni míry závislosti, kdy se zvýšil příspěvek na péči od roku 2006 pouze jednou a to ze 4 000,- Kč na současnou výši 4 400,- Kč. Proto uvažovat o zvýšení úhrad za úkony péče lze pouze tehdy pokud zároveň dojde k další valorizaci příspěvku na péči.

Vážení přátelé, tento týden v pátek máme jednání s panem ministrem Mariánem Jurečkou a samozřejmě, že toto je jedním z témat, která budeme projednávat. Samozřejmě, že vás budeme o průběhu jednání informovat.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR